Do you need help? 667 140 020

Cookies

Reputation. Respect. Result.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest  Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Karolina Gabriel, Św. Józefa 31d/25, 44-217 Rybnik, NIP: 6423236753, REGON: 521641997 w dalszej części zwany również Administratorem Danych Osobowych lub ADO.
2.    Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych celem bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i zachowania wszelkich pozyskanych przez Państwa danych w poufności.
3.    Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.
4.    Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do zapewnienia rzetelnej obsługi prawnej.
5.    Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ADO: dostawcy usług IT.
6.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu ADO, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
7.    Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
8.    Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.    Wszelkie niezgodności, zapytania, wnioski, skargi dalej zwane jako Zgłoszenie dotyczące przetwarzania danych osobowych przez ADO proszę kierować na adres e-mail: kgabriel@en.kancelaria-gabriel.pl.
10.    W Zgłoszeniu należy podać: dane osobowy lub osób, których dotyczy Zgłoszenie, sytuacja, która jest powodem Zgłoszenia, wskazanie żądań czy działań jakich Państwo oczekujecie od ADO.
11.     Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L .2016 Nr 119, str. 1).
12.    Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
13.    Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
14.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
15.    Koniecznym jest podane danych osobowych w sytuacji, kiedy Państwo skontaktowali się z Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, drogą telefoniczną, za pomocą formularza kontaktowego lub czatu. Koniecznym jest podanie informacji również w celu obsługi Państwa zlecenia, w celu przeprowadzenia wszelkich z tym związanych postępowań sądowych, przesądowych i innych.